Péče o kostel a liturgii


Pastorační rada

Pastorační rada farnosti je společenstvím aktivních farníků, kterým leží na srdci dobro farnosti. Jejím úkolem je pomáhat knězi v pastorační práci tím, že se snaží vytvářet hezké vztahy mezi věřícími, pomáhá pod vedením kněze s pastoračními aktivitami ve farnosti a zvláště na sebe vezme starost o provádění oprav a údržbu objektů farnosti tak, aby se kněz co nejvíce mohl věnovat duchovní práci (Stanovy Pastorační rady farnosti Ostravsko-opavské diecéze Kán. 1 § 2).

 • P. ThLic. Mgr. Norbert Hnátek, OT (předseda)

 • Marta Warišová

 • Petr Přibyla

 • Zdeňka Plačková

 • S.M. Ludmila Šnajdrová SSND

 • Ladislav Stupeň

 • Ing. Rudolf Chamráth

 • Radim Bíner

 • Jana Warišová, DiS


  Výše uvedené členy jistě osobně znáte. V otázkách PASTORAČNÍCH AKTIVIT se na jednotlivé členy s důvěrou obracejte. Co jsou to pastorační aktivity?

  Můžeme je vidět ve více směrech, nebo oblastech:

  1. Aktivity pro samotné společenství (směrem dovnitř, mezi farníky). Jedná se o aktivity k probuzení a prohloubení zralé lidské vzájemnosti – sounáležitosti (upřímný lidský zájem o druhé – bližní) uvnitř našeho společenství. Koordinovaná tvorba a aktivní podpora aktivit modlitebních, vzdělávacích, formačních, zážitkových a jiných představených (a vedených) duchovním pastýřem.

  1. Aktivity evangelizační (směrem ze společenství, pro ostatní místní obyvatele). Jedná se o aktivity široce otevřené pro obyvatele našeho města, zvláště jeho čtvrti Kylešovice. Aktivity, které mohou ukázat, že nejsme uzavření do sebe, že jsme zde i pro druhé a že můžeme být užiteční i pro občanskou společnost v její různorodosti či pestrosti. Jde o koordinované pořádání akcí, kde se mohou cítit být přijati i ti, kdo do kostela nechodí (zatím). Patří sem masopustní pochovávání basy, farní silvestr, farní tělocvična, sportovní turnaje v nejrůznějších disciplínách, výstavy, přednášky a další doporučené (a vedené) duchovním pastýřem. Mnohé akce se mohou konat ve spolupráci s místními spolky… (uvidíme, co milí rádcové, i díky vám, navrhnou).

  1. Aktivity misijní (směrem ještě dále) nejedná se pouze a jen o Adopci na dálku, ve které jsme adoptovali dívku Kateřinu z africké Ugandy. Vnímáme potřeby bratří a sester ve světě, modlíme se za lidi ohrožené válkami, živelnými pohromami a jiným nebezpečím. Můžeme pomoci i jinak…

  Pro záležitosti ekonomické, hospodářské a podobné povahy se obracejte na členy EKONOMICKÉ RADY naší farnosti.


Ekonomická rada

Ekonomická rada farnosti je poradní orgán faráře zřízený podle Kán. 537 CIC, jehož úkolem je pomáhat faráři ve správě majetku farnosti (Stanovy ekonomických rad farností Ostravsko-opavské diecéze Kán. 1 §1).

Předsedou ekonomické rady farnosti je farář. Jedině on je statutárním zástupcem farnosti, má rozhodující hlas v ekonomických záležitostech a hmotnou zodpovědnost za správu farního majetku. Ostatní členové mají hlas pouze poradní (Stanovy ekonomických rad farností Ostravsko-opavské diecéze Kán. 1 §2).

Členy ekonomické rady (do 1. neděle adventní 2026) naší farnosti jsou:

 • P. Norbert Jan Maria Hnátek OT (předseda)
 • Radim Bíner
 • MUDr. Jiří Gilík
 • Ing. Rudolf Chamráth
 • Zdeňka Plačková
 • Karel Strakulák


Ministranti

Ministranti mají být pomocníci kněze a služebníci u Božího oltáře. Jejich služba má vycházet z osobní modlitby a sloužit společné, liturgické modlitbě. Mají být čistí na těle i ve svém srdci jako andělé sloužící u Božího oltáře.

S podobnou – andělskou – lehkostí se také v kostele, zejména v presbytáři pohybují. Mají se vždy chovat tak, aby nikoho zbytečně během liturgie nerušili a zároveň byli včas přesně tam, kde mají být, plně připraveni.

Rádi přijmeme i další zájemce o tuto krásnou, Bohu milou službu.

Ministranti se pravidelně schází ke společné modlitbě, získávání a prohlubování teoretických i praktických znalostí (pan farář). Podnikají společné výpravy ( také v rámci Farního poutníka), hrají hry (tělocvična) a jsou rádi spolu.

Schola a scholička

„Kdo zpívá, dvakrát se modlí“

Schola je společenstvím převážně, i když ne výhradně, dívek a žen, které svým zpěvem doprovází liturgii především mše svaté. Schola zpívá nejen ordinárium mše svaté a žalmy. Může zpívat i jiné zpěvy během mše svaté. Je to veliká radost zpívat pro Pána, opěvovat jeho Svaté Jméno. Schola naší farnosti se schází pravidelně před nedělní mší svatou a po ní.

 • zkoušky každou neděli před mší svatou
 • další informace naleznete v sakristii nebo u paní varhanice Jany Warišové

Přijď i Ty, přidej svůj hlas k oslavě Pána!

Stáhnout


Spolupracovníci

Jejich kompetence se liší. Každý z nich má na starosti jinou oblast či pole pomoci. Na prvním místě jsou přímými pomocníky pana faráře a pod jeho vedením přebírají odpovědnost za konkrétní a praktické oblasti života farnosti a liturgie, zejména ve farním kostele. Pochopitelně operativně spolupracují mezi sebou a zvou ke spolupráci i další z řad farníků, podle povahy konkrétní činností.

Společenství pánů kostelníků se pravidelně schází ke společné modlitbě a k teoretickému i praktickému školení pro ještě lepší pochopení k plnění úkolů tak obětavé a zodpovědné služby.

Aktuální rozdělení kompetencí (od nového církevního roku 2021):

Kostelníci:

Miroslav Škarda: hlavní kostelník, rozděluje konkrétní úkoly mezi kostelníky, stanovuje jejich aktuální kompetence.

Radim Bíner: hlavní výběrčí mešních sbírek, pomocný organizátor liturgického dění.

Ladislav Stupeň: pomocný výběrčí mešních sbírek, pomocník pastoračních aktivit pro děti.

Petr Přibyla: pomocný kostelník a pečovatel o svíce, svícny a velká oltářní plátna.

Ostatní spolupracovníci:

Lydie Lukášová a sestra Ludmila Šnajdrová Duli: pečovatelky o oltářní liturgická plátna, liturgické oděvy a textilie.

Zdeňka Plačková, Věra Holoubková, Veronika Gališová a další: pečovatelky o květiny a květinovou výzdobu farního kostela.

Daniel Wariš: pečovatel o trávník a zeleň kolem kostela.

Úklidové čety

Úklidové čety jsou velmi cenou pomocí pro pravidelný úklid našeho farního kostela. Díky nim uklízíme pravidelně každý týden náš kostel. To se samozřejmě pozná. Čistota kostela je jasnou vizitkou, kterou čtou i nevěřící.

Jednotlivé úklidové čety uklízí podle svých možností v termínu, který jim vyhovuje tak, aby na neděli bylo krásně čisto. Tak jsou mezi námi skřivani i sovy a nikomu to nemůže překážet, ani vadit.

V současnosti máme 5 úklidových čet. Každá skupinka proto uklízí jednou za 5 týdnů.

Před velkými svátky konáme GENERÁLNÍ ÚKLID do kterého jsou zapojeni všichni i ti, kteří do žádné skupinky (ještě) nepatří.

ROZPIS TERMÍNŮ SLUŽEB ÚKLIDOVÝCH ČET 2023

MĚSÍCNeděleSKUPINA 
leden1.1.1. 
 8.1.2. 
 15.1.3. 
 22.1.4. 
 29.1.5.++Sobota 28.1. Povánoční odklizení vánoční výzdoby, včetně stromků…
únor5.2.1.
 12.2.2. 
 19.2.3.Popeleční středa 22.2. 2023
 26.2.4. 
březen5.3.5. 
 12.3.1. 
 19.3.2. 
 26.3.3. 
duben2.4.Generální VelikonoceJívové ratolesti, příprava Getsemanské zahrady, Božího hrobu…
 9.4.4. 
 16.4.5. 
 23.4.1. 
 29.4.2. 
květen7.5.3. 
 14.5.4. 
 21.5.5. ++Pouť – patrocinium
 28.5.1. 
červen4.6.2. 
 11.6.3. 
 18.6.4. 
 25.6.5. 
červenec2.7.1. 
 9.7.2. 
 16.7.3. 
 23.7.4. 
 30.7.5. 
srpen6.8.1. 
 13.8.2. 
 20.8.3. 
 27.8.4.++Dožínky
září3.9.5. 
 10.9.1. 
 17.9.2.Povýšení sv. Kříže
 24.9.3.Sv. Václav
říjen1.10.4. 
 8.10.5. 
 15.10.1. 
 22.10.2. 
 29.10.3. ++„Dušičky“
listopad5.11.4. 
 12.11.5. 
 19.11.1. 
 26.11.2. 
prosinec3.12.3. ++? – … pravděpodobný termín instalace adventního věnce a osazení vánočních stromků… (bude upřesněno).
 10.12.4. 
 17.12.Generální VánoceZdobení stromků, příprava Vánočního Betléma…
 24.12. (+ svátky)5. (dohled) 
 31.12.1.
 7.1.2. 

V tabulce jsou uvedeny NEDĚLNÍ TERMÍNY (na uvedenou neděli je třeba vždy úklid uskutečnit…)

Během roku máme dva GENERÁLNÍ ÚKLIDY, před Velikonocemi a před Vánocemi, zapojí se všichni schopní.

Označení ++ znamená zvláštní pozvání pro další pomocníky, neboť se jedná o neděle poutí, dožínek a dušiček… tedy: „ROZŠÍŘENÝ ÚKLID.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial